Zacht als het kan, hard als het moet...

Zacht als het kan, hard als het moet...

Algemene voorwaarden

 

Van de naamloze vennootschap Vrydagh & Boriau met maatschappelijke zetel te Romeinsesteenweg 468, 1853 Strombeek - Bever. Ingeschreven onder het ondernemingsnummer BE 0454.943.757

Artikel 1 - Begripsbepaling

De volgende begrippen zijn van toepassing op de contractuele relatie tussen partijen:

1.1    Opdrachtnemer: Vrydagh & Boriau NV.

1.2    Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon, zelfstandige, (rechts)persoon of (feitelijke) vereniging, die met de opdrachtnemer een schriftelijke overeenkomst heeft afgesloten en diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.

1.3    Debiteur: schuldenaar van de opdrachtgever.

1.4    Schuldvordering: het door de opdrachtgever ter incasso aan de opdrachtnemer aangeboden bedrag. Het bedrag dat is verschuldigd nav een overeenkomst tussen de opdrachtgever en de debiteur.

1.5    Dienstverlening: de door opdrachtnemer verleende diensten op het gebied van de invordering van openstaande schuldvorderingen en/of het verstrekken van advies en consultancy op het gebied van debiteurenbeheer in al haar facetten.

1.6    €urobrief: de online-module van opdrachtnemer, waarbij opdrachtgever zelf een aanmaningsbrief op hoofding van Vrydagh & Boriau NV kan verzenden. Opdrachtgever blijft volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens opgenomen in de aanmaningsbrief.

1.7    Minnelijke traject: het voorgerechtelijk traject dat door Vrydagh & Boriau NV zal ingezet worden

1.8    Gerechtelijk traject: het aanhangig maken van een invorderingsprocedure voor de Rechtbank ter inning van de schuldvordering.

1.9    Schuldbewaking: het traject waarbij de schuldvordering zal worden bewaakt door Vrydagh & Boriau NV nadat deze schuldvordering een minnelijk- en/of gerechtelijk traject heeft doorlopen.

1.10  Dossierkost: de vaste vergoeding verschuldigd door de opdrachtgever voor de opstart van een invorderingsprocedure door Vrydagh & Boriau NV.

1.11  Commissie: de verschuldigde vergoeding die de opdrachtgever dient te betalen op de geïncasseerde gelden op de aan Vrydagh & Boriau NV overgedragen schuldvorderingen.

Artikel 2 - Toepassingsgebied

2.1    Huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door opdrachtnemer gedane aanbiedingen en de afgesloten contracten tot dienstverlening, tenzij anders overeengekomen. De opdrachtgever bevestigt uitdrukkelijk deze algemene voorwaarden te aanvaarden en hij doet afstand van de toepasselijkheid van zijn eigen algemene voorwaarden.

2.2    Afwijkingen van bepalingen opgenomen in deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk indien zulks schriftelijk met Vrydagh & Boriau NV is overeengekomen.

2.3    De nietigheid van een clausule in deze algemene voorwaarden, brengt niet de nietigheid van de overeenkomst met zich mee. De nietige bepaling zal dan worden vervangen door een geldige bepaling die zal aansluiten met de bedoelingen die aan de overeenkomst ten grondslag liggen.

2.4    De gedrag en beroepsregels, voor zover van toepassing, van Vrydagh & Boriau NV maken deel uit van deze overeenkomst. De opdrachtgever verklaart de daaruit voortvloeiende verplichtingen voor Vrydagh & Boriau NV steeds volledig te zullen respecteren.

2.5    Op alle overeenkomsten van Vrydagh & Boriau NV is Belgisch recht van toepassing. Geschillen die ontstaan ter zaken van overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend de rechtbank bevoegd binnen wiens arrondissement Vrydagh & Boriau NV is gevestigd.

Artikel 3 - Totstandkoming van een overeenkomst

3.1    Alle door Vrydagh & Boriau NV uitgegeven offertes of prijsopgaven zijn vrijblijvend.

3.2    Offertes en prijsopgaven blijven geldig voor een maximale periode van 60 dagen, vanaf dagtekening van de offerte of prijsopgave, tenzij anders opgenomen.

3.3    De overeenkomst tussen opdrachtgever en Vrydagh & Boriau NV komen tot stand op het moment dat Vrydagh & Boriau NV de opdracht van opdrachtgever aanvaardt.

3.4    Vrydagh & Boriau NV aanschouwt het doorsturen van schuldvorderingen door opdrachtgever als een uitdrukkelijke aanvaarding van de offerte, prijsopgave en/of deze algemene voorwaarden.

3.5    (Digitale) offertes en prijsopgaven worden als aanvaard beschouwd van zodra opdrachtgever deze per e-mail aan Vrydagh & Boriau NV uitdrukkelijk bevestigd.

Artikel 4 - Opdracht

4.1.     Opdrachtgever zal de schuldvorderingen overdragen aan Vrydagh & Boriau NV in een tussen partijen overeengekomen formaat. De opdracht dient alle nuttige gegevens te bevatten omtrent de debiteur en de schuldvordering, alsook eventuele stavingstukken.

4.2.     Vrydagh & Boriau NV zal de opdrachtgever de ontvangst en aanvaarding van de opdrachten melden.

4.3.     De overdracht zal geenszins een volledige juridische en economische overdracht omvatten. Opdrachtgever blijft ten allen tijde volledig eigenaar van haar schuldvorderingen, tenzij anders overeengekomen.

4.4.     Opdrachtgever geeft bij overdracht aan Vrydagh & Boriau NV de uitdrukkelijke toestemming en machtiging om alle middelen in te zetten om de schuldvordering te incasseren. Onder alle middelen verstaan we zowel inzet van eigen middelen als inschakeling van derden.

4.5.     De opdrachtgever verbindt zich ertoe vanaf de opdracht zelf geen daden van invordering meer te stellen inzake de overgedragen schuldvordering. Deze daden omvatten: een regeling voor te stellen, schulden (gedeeltelijk) kwijt te stellen,... Opdrachtgever verbindt zich ertoe om iedere betaling die zij ontvangt van debiteur voor een overgedragen schuldvordering onmiddellijk te melden aan Vrydagh & Boriau NV.

4.6.     Vrydagh & Boriau NV behoudt zich het recht voor om opdrachten van opdrachtgever zonder opgaaf van redenen te weigeren.

4.7.     Vrydagh & Boriau NV zal zich bij de aan haar verstrekte opdrachten inspannen om de belangen van de opdrachtgever zo goed mogelijk te behartigen.

4.8.     Enkel bij uitdrukkelijk akkoord tussen Vrydagh & Boriau NV en opdrachtgever zal Vrydagh & Boriau NV een gerechtelijke procedure opstarten. De voorwaarden en tarieven hieraan verbonden zullen worden vastgelegd in  een  tussen partijen op te maken overeenkomst.

Artikel 5 - Werkwijze Vrydagh & Boriau NV

5.1.     Vrydagh & Boriau NV zal binnen de 24u na aanvaarding van de opdracht de minnelijke invorderingsprocedure opstarten.

5.2.     Vrydagh & Boriau NV zal bij de uitvoering van haar opdracht alle wettelijke bepalingen verbonden aan haar opdracht, maar ook maatschappelijke normen in acht nemen.

5.3.     Vrydagh & Boriau NV zal indien zij het nodig acht of indien post retour komt overgaan tot een adresopzoeking, welke zullen worden doorgerekend aan een vast tarief aan de opdrachtgever.

5.4.     Vrydagh & Boriau NV is gerechtigd om, indien zij dit nodig acht, een derde voor de uitvoering dan wel de naleving van de overeenkomst in te schakelen. De inschakeling van derden zal steeds deel uitmaken van de tussen partijen op te maken overeenkomst. Kosten bij de inschakeling van derden zijn, tenzij anders overeengekomen, steeds voor rekening van de opdrachtgever.

5.5.     Vrydagh & Boriau NV verbindt zich ertoe om de overgedragen schuldvorderingen zo volledig en zo snel mogelijk in te vorderen, maar geeft geenszins een resultaatsverbintenis aan opdrachtgever.

5.6.     Vrydagh & Boriau NV zal voor de opstart van een gerechtelijke traject steeds voorafgaandelijk toestemming vragen aan opdrachtgever. Bij akkoord en opstart van de gerechtelijke fase zullen alle kosten die niet verhaald kunnen worden op de debiteur in rekening worden gebracht bij opdrachtgever.

Artikel 6 - Tarieven

6.1.     Vrydagh & Boriau NV zal bij de aanvang van de opdracht tot invordering een dossierkost van minimaal € 25,00 (vijfentwintig Euro) in rekening brengen aan opdrachtgever. Partijen kunnen hiervan afwijken voor zover dit schriftelijk is vastgelegd. Deze dossierkost zal worden verminderd met het reeds betaalde bedrag van €urobrief indien de opdracht bij Vrydagh & Boriau NV toekomt via de €urobrief module.

6.2.     De door Vrydagh & Boriau NV uitgevoerde adresaanvragen nav retourpost zullen in rekening worden gebracht aan opdrachtgever tegen een vaste kost van € 10,00 (tien Euro) per adresaanvraag. Partijen kunnen hiervan afwijken voor zover dit schriftelijk is vastgesteld.

 

6.1.     Opdrachtgever is commissie verschuldigd op alle geïncasseerde bedragen op de schuldvorderingen in het minnelijke- en gerechtelijke traject, ongeacht aan wie deze betalingen werden gedaan, nadat Vrydagh & Boriau NV de opdracht in behandeling heeft genomen. De datum van bevestiging van de opdracht geldt als datum waarop de opdracht in behandeling is genomen. Bedragen die bij opdrachtgever werden ontvangen voor overdracht, maar door toedoen van Vrydagh & Boriau NV konden worden toegewezen, komen ook toe aan het resultaat van Vrydagh & Boriau NV en zijn onderhevig aan de geldende commissies zoals afgesproken tussen partijen.

6.2.     Voor zover partijen hiervan niet schriftelijk afwijken zal Vrydagh & Boriau NV 20% standaardcommissie rekenen over de geïncasseerde gelden in B2C dossiers. Voor B2B dossiers zal Vrydagh & Boriau NV volgend degressief commissie tarief hanteren in functie van de in te vorderen schuld:

Overgedragen vordering

 

Verschuldigde commissie

€ 0,00

€ 4.999,99

20%

€ 5.000,00

€ 9.999,99

15%

€ 10.0000

€ 19.999,99

10%

> 20.000,00

 

8%

6.3.     Betalingen op schuldvorderingen die in schuldbewaking worden gegeven bij Vrydagh & Boriau NV zullen onderhevig zijn aan een commissie van 40% op de gerealiseerde invorderingen. Partijen kunnen hiervan afwijken voor zover dit schriftelijk is vastgelegd.

6.4.     Vrydagh & Boriau NV heeft het recht om opdrachten geheel of gedeeltelijk te retourneren wegens oninbaarheid. Opdrachtgever is in dit geval, met uitzondering van de dossierkosten en de eventueel werkelijk voorgeschoten kosten, slechts de commissie verschuldigd over het eventueel reeds geïncasseerde bedrag.

6.5.     Iedere betaling, hetzij aan de opdrachtgever, hetzij aan Vrydagh & Boriau NV kan aangewend worden ter voldoening van de aan Vrydagh & Boriau NV toekomende commissie en/of (gerechts)kosten.

6.6.     Vrydagh & Boriau NV verbind zich om alle beschikbare gelden aan opdrachtgever binnen de 15 dagen na het verstrijken van de maand waarin deze gelden werden ontvangen dmv een uit te reiken factuur af te rekenen aan opdrachtgever. Factuur heeft betrekking over de verschuldigde commissie over de geïncasseerde gelden en/of kosten.  Vrydagh & Boriau NV zal deze factuur in eerste instantie met de beschikbare gelden aan opdrachtgever compenseren. Partijen kunnen steeds besluiten om bij wille van de overeenkomst af te wijken van deze compensatie.

6.7.     Bij overschrijding van de betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Vrydagh & Boriau NV gerechtigd om zonder voorafgaande waarschuwing 1% rente per maand (of gedeelte ervan) in rekening te brengen over het verschuldigde bedrag. Bovendien zal dan het openstaande factuurbedrag worden opgehoogd met 15% administratiekosten, met een minimum van € 75,00 (excl. BTW).

6.8.     Vrydagh & Boriau NV zal bij een openstaande schuld in eerste instantie overgaan tot inhouding van de beschikbare gelden tot wanneer de factuur voldaan is.

6.9.     Vrydagh & Boriau NV is tevens gerechtigd haar dienstverlening op te schorten indien opdrachtgever in gebreke blijft met tijdige betaling van een of meer openstaande facturen.

6.10.   De tarieven kunnen jaarlijks geïndexeerd worden. Deze aanpassing dient door Vrydagh & Boriau NV schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtgever.

6.11.   Alle tarieven opgenomen in deze algemene voorwaarden, uitgebrachte offertes, prijsopgaves en/of overeenkomsten tussen partijen zijn steeds exclusief BTW. De verschuldigde BTW zal worden doorgerekend aan opdrachtgever.

Artikel 7 - duurtijd en beëindiging

7.1.     De overeenkomst tussen Vrydagh & Boriau NV en opdrachtgever  is in principe van onbeperkte duur. Deze kan door beide partijen op elk ogenblik worden beëindigd.

7.2.     Er kan enkel sprake zijn van een overeenkomst met een beperkte duur indien deze door partijen uitdrukkelijk werd overeengekomen en vastgelegd in  een overeenkomst.

7.3.     Elke beëindiging dient schriftelijk te gebeuren met motivering van de reden tot beëindiging.

7.4.     De beëindiging kan enkel gelden voor toekomstige overdrachten en gaat in 3 maand na dagtekening van de beëindiging. Tot minimaal het moment van effectieve beëindiging dienen alle partijen de bepalingen van de overeenkomst te respecteren. 

7.5.     Beëindiging van de overeenkomst heeft geenszins tot gevolg dat de werkzaamheden op de schuldvorderingen automatisch worden stopgezet. Vrydagh & Boriau NV verbind zich ertoe om de overgedragen schuldvorderingen van opdrachtgever verder af te werken en opdrachtgever verbind zich ertoe om alle bepalingen van de overeenkomst verder te respecteren totdat Vrydagh & Boriau NV alle werkzaamheden heeft afgerond.

7.6.     Indien partijen van mening zijn dat de beëindiging van de overeenkomst ook slaagt op de in handen zijnde vorderingen zal er tussen partijen dienen te worden overgegaan tot afrekening van de verschuldigde gelden en commissies.  Voor de toekomstige commissies zal opdrachtgever een schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan minimaal de nog lopende gemiddelde doorlooptijd van de in handen zijnde vorderingen en de daarmee verbonden commissie.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid

8.1.     Alle invorderingsactiviteiten, zowel inzet €urobrief, debiteurenbeheer, minnelijk, gerechtelijk en/of schuldbewaking worden gefaciliteerd door Vrydagh & Boriau NV en geschieden voor rekening en risico van de opdrachtgever.

8.2.     Vrydagh & Boriau NV kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor onrechtmatig gebruik van de €urobrief module door de opdrachtgever. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zijn ter beschikking gestelde copy van de €urobrief te verzenden.

8.3.     Vrydagh & Boriau NV kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor een klacht en/of schade van de debiteur ingevolge de invordering van de schuldvordering van opdrachtgever indien deze schuldvordering(en) onbestaande of ongegrond zou blijken te zijn.

8.4.     Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle informatie die zij aan Vrydagh & Boriau NV ter beschikking stelt met betrekking tot de te innen schuldvordering, alsook de identiteit van de debiteur.

8.5.     Vrydagh & Boriau NV kan niet aansprakelijk gesteld worden door opdrachtgever op het ingaan van de bevrijdende verjaring of enige schade die hieraan voortspruit. Vrydagh & Boriau NV zal alles in het werk stellen om de verjaringstermijn te bewaken en met opdrachtgever te overleggen om deze rechtsgeldig te stuiten of te ondervangen.

8.6.     Vrydagh & Boriau NV kan nooit aansprakelijk zijn voor valutaverlies.

8.7.     Vrydagh & Boriau NV is niet aansprakelijk voor schade van de opdrachtgever, tenzij deze onomstotelijk aan Vrydagh & Boriau NV kan worden toegewezen op grond van opzettelijke nalatigheid of grove beroepsfout.

8.8.     Vrydagh & Boriau NV zal niet aansprakelijk zijn voor de schade die de opdrachtgever lijdt ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van Vrydagh & Boriau NV onafhankelijke gebeurtenis die de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk of definitief onmogelijk maakt. In het bijzonder verstaan we onder overmacht: oorlog, oproer, brand, overstromingen, natuurrampen, stakingen, aanslagen en andere ernstige storingen (onderbrekingen van internetverbindingen, telefonie- en informaticasystemen, onderbrekingen of vertragingen bij providers van deze diensten,...) binnen Vrydagh & Boriau NV of bij door Vrydagh & Boriau NV ingeschakelde derden. Bij overmacht is Vrydagh & Boriau NV gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst uit te stellen zolang de overmachtssituatie voortduurt, dan wel de overeenkomst op te zeggen, zonder gehouden te zijn tot betaling van een schadevergoeding.

8.9.     Vrydagh & Boriau NV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor immateriële of indirecte schade, zoals het verlies van omzet of winst, klanten, gegevens of contracten bij opdrachtgever.  

Artikel 9 - geheimhouding & privacy

9.1.     Zowel Vrydagh & Boriau NV als de opdrachtgever verbinden zich ertoe de Belgische wetgeving en bepalingen terzake te respecteren en in het bijzonder de bescherming van de persoonlijke levenssfeer inzake de verwerking van persoonsgegevens in acht te nemen (Wet van 8/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer).

9.2.     Opdrachtgever verleent aan Vrydagh & Boriau NV uitdrukkelijk toestemming om de naam van opdrachtgever en andere gegevens te gebruiken ten behoeve van de uitvoering van de opdracht en overeenkomst.

9.3.     Vrydagh & Boriau NV en opdrachtgever verbinden zich ertoe om alle commerciële, financiële en technische gegevens die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van elkaar vernemen geheim en vertrouwelijk te behandelen.

9.4.     Opdrachtgever verklaart zich akkoord dat Vrydagh & Boriau NV de aan haar verstrekte gegevens mbt debiteuren kan gebruiken voor scoringsdoeleinden.

9.5.     Opdrachtgever verklaart zich akkoord dat Vrydagh & Boriau NV de naam en logo mag gebruiken voor commerciële doeleinden op haar website, folder of als referentie voor de dienstverlening van Vrydagh & Boriau NV.

Algemene voorwaarden dd. 04/2014.